หลักสูตรอบรมครูเพื่อเชื่อมโยงวิทยฐานะ ปี 61-62

หลักสูตรคูปองครู

หลักสูตรอบรมครู

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

612022009

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

4,655

612032010

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

2,655

612182048

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

4,052

613011083

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4,052

614012019

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาเทคโนโลยีกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3,630

613011090

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ active learning ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

3,840

  • หลักสูตรพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 - 4 ปี 60

  • หลักสูตรพัฒนาครูด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนครูวิทยาศาสตร์ รุ่น 1-6 ปี 60

  • กิจกรรม coaching and mentoring - PLC กลุ่มย่อย

  • กิจกรรม PLC เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพครู

  • กิจกรรม PLC เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนวิชาชีพครู

  • กิจกรรม บูรณาการ STEM